เกี่ยวกับ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

999 หมู่ที่ 8 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทร 054-822614 โทรสาร 054-822614

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านค่า

     ตำบลบ้านค่านับเป็นท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ อีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในอดีตตำบลบ้านค่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ มีสัตว์ป่าอยู่มากมายหลายชนิด เช่น เสือ หมี เก้ง กวาง หมูป่า ฯลฯ ด้วยมีป่าไม้นานาชนิดแต่ที่มีเป็นจำนวนมาก ก็คือไม้มะค่า ซึ่งชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า ดงไม้มะค่า และห้วยลึก ในอดีตเมื่อช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกทัพกับพม่า ครั้งที่ 2 มีเจ้าเมืองหน้าด่านเมืองเขลางค์นครพระองค์หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “เจ้าเมืองซ้าย” ได้ทำสงครามกับทหารพม่าและพ่ายแพ้ จึงได้พาบริวารหลบหนีทหารพม่า ออกจากตัว เมืองมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้ โดยยึดเอาบริเวณดงไม้มะค่าแห่งนี้เป็นที่ทำ กิน และได้บุกเบิกเป็นที่นาขึ้น เรียกว่า”เจ้านาหลวง” เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ปัจจุบันคือบริเวณพื้นที่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านค่าหลวงนั่นเอง

     ตำบลบ้านค่า เดิมมี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสบค่อม หมู่ที่ 1 , บ้านค่ากลาง หมู่ที่ 2 (ประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้แยกออกเป็นบ้านค่ากลาง หมู่ที่ 2 และบ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 จวบจนถึงปัจจุบันนี้)และมีบ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ต่อมาได้รวมเอาบ้านห้วยเป้ง และบ้านทุ่งฝาง เดิมทั้งสองหมู่บ้านสังกัดอยู่กับตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอแจ้ห่ม แต่ได้มารวมกับตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตามลำดับ ในเวลาต่อมาบ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ได้รวมตัวกันขอแยกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง คือ บ้านต้นฮ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 รวมทั้งบ้านสบค่อมหมู่ที่ 1 ก็ได้ขอแยกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง คือ บ้านใหม่รุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ปัจจุบันตำบลบ้านค่าจึงมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ได้รับการจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกาเล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2537 และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลบ้านค่า เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ในวันที่ 30 มีนาคม 2539

นายแสงดาว ชัยวงค์

นายแสงดาว ชัยวงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า

นายชลอ สูงลอย

นายชลอ สูงลอย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า

นายแสงดาว ชัยวงค์

นายแสงดาว ชัยวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า

นายวิทร เสริมไทยสงค์

นายวิทร เสริมไทยสงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า