ร้องทุกข์ร้องเรียนออนไลน์และเสนอแนะข้อคิดเห็น

ระบบร้องทุกข์ร้องเรียนออนไลน์ อบต.บ้านค่า
ID หัวข้อ/เรื่อง * ภาพประกอบ ข้อความร้องทุกข์
และเสนอแนะข้อคิดเห็น *:
เปิด
23 ... เปิด
22 ... เปิด
21 ... เปิด
20 ... เปิด
19 ... เปิด
18 ... เปิด
17 ทดสอบ...

ทดสอบ

เปิด
16 ... เปิด
8 ขอเชิญร้องทุกข์ร้องเรียนออนไลน์และเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่นี่ครับ...


ขอเชิญร้องทุกข์ร้องเรียนออนไลน์และเสนอแนะข้อคิดเห็นได้ที่นี่ครับ

เปิด